นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

1. บทนำ
     บริษัท ทีเอฟ อินดัสทรี จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เราจึงได้กำหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากท่านจากการใช้บริการหรือการติดต่อสื่อสารกับบริษัท โดยบางส่วนอาจเป็นการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติจากการใช้งานเว็บไซต์ เช่น การเก็บรวบรวมจากการที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัทฯ ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น และบางส่วนอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากการขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่เรากำหนด หรือการที่ท่านติดต่อสื่อสารกับ บริษัทฯ ณ ร้านค้า โรงงาน หรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ เป้นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านผ่านผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรืออาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  แหล่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ เป็นต้น

3. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 
บริษัทฯ จะดำเนินการให้ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่การเก็บรวบรวมนั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเราจะรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย

3.1  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

(1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประชาชน เพศ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่งงาน ชื่อบริษัท/องค์กรที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เป็นต้น

(3) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีโซเชียลมีเดีย(Line ID, Facebook ID, Instagram ID, Google ID, TikTok ID) แผนที่ตั้งของที่จัดส่งสินค้าหรือเอกสาร เป็นต้น

(4) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ IP ข้อมูลบันทึก ประเภทของเบราว์เซอร์ การเข้าสู่ระบบ ระยะเวลาและสถานที่ที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจเรา ประวัติการค้นหา และการตั้งค่า ข้อมูลสถานที่ ตัวบ่งชี้ข้อมูลในระบบออนไลน์เพื่อเปิดใช้ ‘คุกกี้’ รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคอื่นใดอันเกิดจากการใช้แพลตฟอร์มและระบบของเรา

(5) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของท่าน ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาหรือใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา สินค้าในรถเข็น รายการสินค้าที่สนใจ บันทึกการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าลดราคา เวลาที่คลิกครั้งสุดท้าย และบันทึกคำถาม-คำตอบ

(6) ข้อมูลการเป็นสมาชิก เช่น รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิก วันเดือนปีทีสมัครสมาชิก ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

(7) ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร หมายเลขประจำตัวพร้อมเพย์ รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน และรายละเอียดอื่นใดทางการเงิน

(8) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินไปยังและจากท่าน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน ยอดชำระเงิน วันที่และสถานที่ที่ซื้อ หมายเลขการซื้อหรือคำสั่งซื้อ ที่อยู่/วันที่และเวลาในการรับหรือจัดส่ง ข้อความตอบรับของผู้รับ ข้อความลงท้ายในอีเมลของผู้รับ ข้อมูลการรับประกันสินค้า คำร้องเรียนและข้อเรียกร้อง ข้อมูลการขอเคลมสินค้า ประวัติการทำธุรกรรม สถานที่ สถานะของธุรกรรม ธุรกรรมทางการขายในอดีต สถานะ สถานะการทำธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อ และข้อมูลอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อ

(9) ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา เป็นต้น

(10) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้ไว้กับเรา เช่น ข้อมูลตามแบบฟอร์ม แบบสอบถามต่าง ๆ ข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อสอบถามหรือคำขอต่าง ๆ ที่ท่านแจ้งไว้กับเรา เป็นต้น


3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

        ในการใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัทฯ โดยทั่วไปนั้น บริษัทฯ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ เป็นต้น ของท่าน หรือบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ท่านไม่จำเป็นต้องระบุ หรือกล่าวถึงข้อมูลดังกล่าว  อย่างไรก็ตามหากมีกรณีที่ บริษัทฯ. จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านเป็นกรณีไป

        กรณีที่ท่านได้ให้สำเนาบัตรประชาชนซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา และหมู่โลหิต รวมอยู่ด้วยนั้น โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ บริษัทฯ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก บริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

4.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 วัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
(1) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์จากบริษัทฯ

4.2 วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อการจัดจองให้สำเร็จ และ เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของท่าน การจัดส่ง การรับสินค้า การรับประกันสินค้า การเคลมสินค้า การจัดทำ รายงานการสั่งซื้อและรายงานภาษีการขาย  การตรวจสอบการรับประกันสินค้า เพื่อให้บริการหลังการขาย รวมถึงการนัดหมายบริการและการอำนวยความสะดวก
(2) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อการส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์จากบริษัทฯ

(3) เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกท่านในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราให้ดียิ่งขึ้น
(4) เพื่อวิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของ บริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นหรือเหมาะสมกับความต้องการของท่าน เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมของข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ และประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ บริการและแคมเปญทางการตลาด
(5) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครใช้บริการของบริษัทฯ หรือติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย
(6) เพื่อดูแลความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่านในแพลตฟอร์มของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และรับบริการของเรา
(7) การมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ
(8) การทำธุรกรรมขององค์กร เราอาจโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
(9) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา เพื่อปกป้องความมั่นคงและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย
(10) เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยง การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
(11) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัดเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าว

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวมอันเนื่องมาจากความจำเป็นในการปฏิบัติสัญญา หรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ นั้น หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการหรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้

5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

6. การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก 
ในการดำเนินธุรกิจ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ให้บริการของเรา เช่น ผู้ให้บริการการขนส่ง ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ให้บริการ Cloud ผู้ให้บริการด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณาและการตลาด ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย เป็นต้น
ทั้งนี้ เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

8. การใช้คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

9.1    สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัทฯ

9.2    สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

9.3    สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้

9.4    สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้ บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ บริษัทฯ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

9.5    สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

9.6    สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้ บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

9.7    สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

9.8    สิทธิในการร้องเรียน
ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

10. วิธีการติดต่อ
หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ทีเอฟ อินดัสทรี จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 175 หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น แพร่ 54130
อีเมล: info.taweesakfurniture@gmail.com

หากท่านต้องการจะใช้สิทธิของท่าน โปรดใช้ผ่านช่องทางนี้
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้